Algemene voorwaarden Jeffrey Zwinkels Coaching

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Eenmanszaak Jeffrey Zwinkels Coaching, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 92390773. Jeffrey Zwinkels Coaching biedt diensten aan op het gebied van coaching, groepsprogramma’s en events of aanverwante werkzaamheden binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling ondersteunende diensten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Jeffrey Zwinkels Coaching de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, groepsprogramma’s, events of aanverwante werkzaamheden.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of personen voor wie aan Jeffrey Zwinkels Coaching opgedragen diensten bedoeld zijn. De Klant en de Opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.
 4. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Partijen: Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching.
 6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching tot het verlenen van Diensten door Jeffrey Zwinkels Coaching aan Opdrachtgever of Klant.

 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle diensten van Jeffrey Zwinkels Coaching.

 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten waarbij door Jeffrey Zwinkels Coaching in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Jeffrey Zwinkels Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Jeffrey Zwinkels Coaching derden worden betrokken.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 Artikel 1.2 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Jeffrey Zwinkels Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Jeffrey Zwinkels Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Jeffrey Zwinkels Coaching binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Jeffrey Zwinkels Coaching is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Jeffrey Zwinkels Coaching behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in lid 1. Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Jeffrey Zwinkels Coaching een tussen Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 5. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Jeffrey Zwinkels Coaching een gesprek is gevoerd, op basis waarvan Partijen het eens worden over een Dienst en dat gevolgd wordt door toezending van een factuur.

Artikel 1.4 Uitvoering van de overeenkomst                                                

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Jeffrey Zwinkels Coaching tot een inspanningsverplichting waarbij Jeffrey Zwinkels Coaching gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Klant draagt te allen tijde verantwoordelijkheid over diens eigen gezondheid, gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Jeffrey Zwinkels Coaching en de Klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 3. In alle gevallen waarin Jeffrey Zwinkels Coaching dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Jeffrey Zwinkels Coaching heeft gevraagd of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jeffrey Zwinkels Coaching worden verstrekt. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, heeft Jeffrey Zwinkels Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden Jeffrey Zwinkels Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Jeffrey Zwinkels Coaching op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Jeffrey Zwinkels Coaching de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Wanneer Jeffrey Zwinkels Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Jeffrey Zwinkels Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 1.5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden aan te passen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg wijzigen.
 2. Mochten Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit invloed hebben op het tijdstip van afronding. Jeffrey Zwinkels Coaching zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Mocht de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, zal Jeffrey Zwinkels Coachingde Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 1.6 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Jeffrey Zwinkels Coaching is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Jeffrey Zwinkels Coaching kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. Jeffrey Zwinkels Coaching heeft het recht om de Opdracht voortijdig te beëindigen, maar uitsluitend ten gevolge van feiten en omstandigheden die niet aan hem zijn toe te rekenen en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Jeffrey Zwinkels Coaching houdt wel aanspraak op betaling van zijn werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 5. Jeffrey Zwinkels Coaching behoudt zich het recht voor om Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de werkzaamheden belemmeren, hen van deelname aan het coachtraject, de workshop of training uit te sluiten. De reden van uitsluiting wordt schriftelijk aan de Opdrachtgever medegedeeld. Dit laat de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de opdracht aan Jeffrey Zwinkels Coaching
 6. Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Jeffrey Zwinkels Coaching de reeds door de Opdrachtgever aan haar verrichte onverschuldigde betalingen aan de Opdrachtgever terug. Mocht de Overeenkomst gedeeltelijk zijn ontbonden, dan bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

Artikel 1.7 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Verzetten of annuleren door Opdrachtgever van het coachgesprek kan kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan het gesprek.
 3. Bij verzetten of annulering door Opdrachtgever van een coachgesprek binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Jeffrey Zwinkels Coaching.
 5. Indien de Opdrachtgever dan wel de Klant na aanvang van het coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Jeffrey Zwinkels Coaching, anders rechtvaardigen.

Artikel 1.8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Jeffrey Zwinkels Coaching aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Als Jeffrey Zwinkels Coaching dit in de offerte heeft vermeld, kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim Jeffrey Zwinkels Coaching over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Jeffrey Zwinkels Coaching hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 1.9 Incassokosten

 1. Indien Jeffrey Zwinkels Coaching invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Hoofdstuk 2 Groepsprogramma’s en events
Deze voorwaarden zijn bijzondere bepalingen en van toepassing op groepsprogramma’s (waaronder retraites en cursussen) en events (waaronder eendaagse retraites) van Jeffrey Zwinkels Coaching.

Artikel 2.1 Inschrijving

 1. Voor de groepsprogramma’s van Jeffrey Zwinkels Coaching meldt de Klant of Opdrachtgever zich aan via het inschrijfformulier op de website jeffreyzwinkels.nl of per email via info@jeffreyzwinkels.nl. Na bevestiging van de inschrijving komt de Overeenkomst tot stand.
 2. Met het inschrijven getuigt de Klant in goede gezondheid te zijn, zowel fysiek als mentaal. Indien de Klant hieraan twijfelt, raadpleegt hij/zij eerst zijn/haar (huis)arts.
 3. Jeffrey Zwinkels Coaching heeft het recht een inschrijving van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Na het dan wel betalen van (een deel van) een dienst van Jeffrey Zwinkels Coaching en/of het invullen van het inschrijfformulier verklaart Klant zich akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Jeffrey Zwinkels Coaching.
 5. Een Klant kan uitsluitend aan het groepsprogramma of event deelnemen als voorafgaand is betaald.

Artikel 2.2 Wijziging en annulering

 1. Een Opdracht tot het geven van een groepsprogramma of event wordt door Jeffrey Zwinkels Coaching aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Jeffrey Zwinkels Coaching behoudt het recht om ten aanzien van een groepsprogramma of event organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 3. Annulering van deelname aan een groepsprogramma of event door Klant of Opdrachtgever kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden. De annulering geldt vanaf de dag dat Jeffrey Zwinkels Coaching de annulering heeft ontvangen. De annulering is definitief als Jeffrey Zwinkels Coaching deze per e-mail heeft bevestigd.
 4. Annulering van deelname kan tot 4 weken voor aanvang van groepsprogramma kosteloos geschieden.
 5. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van groepsprogramma is Jeffrey Zwinkels Coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
 6. Bij annulering vanaf 2 week of minder voor aanvang van een groepsprogramma is Jeffrey Zwinkels Coaching gerechtigd om het volledige bedrag (100%) in rekening te brengen.
 7. Bij annulering van een event tot 48 uur voor aanvang van een event kan in overleg met Jeffrey Zwinkels Coaching het aankoopbedrag worden bewaard voor een volgend event. Deze dient in dat geval binnen een half jaar na de annulering gevolgd te worden.
 8. Bij annulering van een event minder dan 48 uur voor aanvang vervalt het volledige aankoopbedrag.

Artikel 2.3 Tussentijds beëindigen

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching heeft het recht om zonder opgaaf van reden een groepsprogramma of event te annuleren of deelname van de Klant te weigeren voorafgaand aan de start van groepsprogramma(dag) of event.
 2. Jeffrey Zwinkels Coaching heeft het recht Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het groepsprogramma of event verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de Klant ongewijzigd.
 3. Jeffrey Zwinkels Coaching is niet verplicht groepsprogramma(dagen) of events te herhalen voor Klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste (les)dagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 2.4 Herroepingsrecht

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching biedt nieuwe Klanten die via de website een groepsprogramma of event afsluiten de mogelijkheid om de Overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden, mits er van de aankoop geen gebruik van is gemaakt en herroeping geschiedt voor de startdatum. Een verzoek tot ontbinding kan per email naar info@jeffreyzwinkels.nl. Jeffrey Zwinkels Coaching zal de Klant vervolgens binnen 30 dagen het factuurbedrag restitueren.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Jeffrey Zwinkels Coaching.

Artikel 3.1 Aansprakelijkheid

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door zijn verrichte diensten, tenzij aan Jeffrey Zwinkels Coaching opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Jeffrey Zwinkels Coaching enig moment, ondanks het bepaalde in lid 1, wel aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever dan wel Klant gelede schade, dan is de aansprakelijkheid van Jeffrey Zwinkels Coaching jegens Opdrachtgever en/of Klant beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 3. Jeffrey Zwinkels Coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever dan wel Klant lijdt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van Jeffrey Zwinkels Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van de Jeffrey Zwinkels Coaching ingeschakelde derden of partners. Jeffrey Zwinkels Coaching is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Klant of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Jeffrey Zwinkels Coaching is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Klant geleden schade, van welke aard ook, indien Jeffrey Zwinkels Coaching bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jeffrey Zwinkels Coaching duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Jeffrey Zwinkels Coaching tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Jeffrey Zwinkels Coaching.
 7. Indien Opdrachtgever en/of Klant een eventuele vordering jegens Jeffrey Zwinkels Coaching niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 8. Jeffrey Zwinkels Coaching is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen op de locatie waar de Diensten worden verricht.

Artikel 3.2: Geheimhouding

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching verbindt zich tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever, waarvan zij in het kader van de opgedragen diensten kennisneemt, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een daartoe bevoegd overheidsorgaan openbaarmaking van bepaalde gegevens oplegt aan Jeffrey Zwinkels Coaching.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.
 3. Jeffrey Zwinkels Coaching draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 4. Coachgesprekken die in welke vorm dan ook tussen Jeffrey Zwinkels Coaching en Klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
 5. In het geval Jeffrey Zwinkels Coaching in opdracht van een werkgever diensten verleent aan een Klant geeft Jeffrey Zwinkels Coaching geen informatie over de uitvoering van de opdracht of de situatie of vorderingen van de Klant aan de Opdrachtgever dan wel de werkgever dan na uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 6. Jeffrey Zwinkels Coaching zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 3.3 Intellectuele eigendom

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Klant verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Klant mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jeffrey Zwinkels Coaching geen gebruik maken van deze producten, waarop Jeffrey Zwinkels Coaching rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Jeffrey Zwinkels Coaching is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Klanten.

Artikel 3.4 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Jeffrey Zwinkels Coaching is te allen tijde gemachtigd om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, te wijzigen. Toestemming of instemming van de wederpartij met de wijzigingen is niet vereist.

Artikel 3.5 Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Jeffrey Zwinkels Coaching is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Jeffrey Zwinkels Coaching en Opdrachtgever dan wel Klant een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Jeffrey Zwinkels Coaching gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 3.6 Beperkende maatregelen vanuit overheidswege

 1. Indien er, bijvoorbeeld in het geval van Corona, vanuit de overheid beperkende maatregelen worden opgelegd die de uitvoering of nakoming van de opdracht belemmeren, dan geldt in eerste instantie dat de uitvoering van een coachtraject, groepsprogramma of event online plaatsvindt.
 2. Indien Opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, dan is Opdrachtgever gerechtigd een coachtraject, groepsprogramma of event conform artikel 1.7 of 2.2 te annuleren.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27 januari 2024.