Privacyverklaring Jeffrey Zwinkels Coaching

Jeffrey Zwinkels Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn dienstverlening. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Jeffrey Zwinkels Coaching
Bezoekadres: Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort
www.jeffreyzwinkels.nl

Voor vragen over de gegevensbescherming kun je contact opnemen met Jeffrey Zwinkels via: info@jeffreyzwinkels.nl.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van mijn diensten dan verstrek jij mij jouw persoonsgegevens zodat ik aan jou mijn diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Ik behandel de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Jeffrey Zwinkels Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Werkervaring;
 • Pasfoto (bij expliciete toestemming);
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Jeffrey Zwinkels Coaching verwerkt in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou zoals over jouw gezondheid. Het kan zijn dat je dergelijke informatie verstrekt tijdens de coachingsgesprekken om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Jeffrey Zwinkels Coaching. In dat geval kan deze informatie verwerkt worden in een gespreksverslag.

Doeleinden

Jeffrey Zwinkels Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Om groepsprogramma’s (zoals events, cursussen en retraites) of een coachtraject op maat te geven;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop de verwerking is gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot: het groepsprogramma of coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Jeffrey Zwinkels Coaching jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, onze accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij afname van een van onze diensten. Hiervoor hebben wij een verwerkersoverenkomst afgesloten. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij verstrekken jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Instagram in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Voor de standaard persoonsgegevens geldt een fiscale bewaartermijn van 7 jaar. De persoonsgegevens die Jeffrey Zwinkels Coaching gebruikt om jou te informeren (zoals een nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden) bewaar ik zolang als jij dat zelf wilt.

 Google-analytics en cookies

Binnen de website worden op dit moment geen Google Analytics cookies gebruikt. Indien dat op een later moment gebeurt wordt er een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor jouw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over cookies lees je dan in de cookieverklaring.

Jouw privacyrechten
Recht op informatie
Jeffrey Zwinkels Coaching is verplicht jou te informeren welke gegevens hij gebruikt en met welk doel. Daarnaast is Jeffrey Zwinkels Coaching jou verplicht te informeren over de identiteit (naam en adres), de contactgegevens van de vertegenwoordiger en de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en of wij de gegevens aan andere organisaties verstrekken. Daarvoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Recht tot inzage
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen of Jeffrey Zwinkels Coaching persoonsgegevens heeft vastgelegd en zo ja, of dat je deze persoonsgegevens in wilt zien. Je bent niet verplicht een reden aan te geven voor een inzageverzoek. Je kunt een verzoek indienen door een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter beschermig van jouw privacy vraag ik jou om in de kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), jouw paspoortnummer en jouw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder wij deze inzage kunnen weigeren. Meer informatie lees je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage.

Recht tot rectificatie
Je hebt het recht om rectificatie van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit bekent dat je Jeffrey Zwinkels Coaching mag vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Je kunt van dit recht gebruik maken als jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet zijn gebruikt. Dit recht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Meer informatie lees je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ zelf-doen/privacyrechten/recht-op-rectificatie. Wil je een verzoek indienen? Dan kan ik om jouw identiteitsbewijs vragen.

Recht op vergetelheid
Je kunt een verzoek indienen om al jouw gegevens te laten verwijderen. Dit kan omdat Jeffrey Zwinkels Coaching jouw gegevens niet meer nodig heeft, je eerder (uitdrukkelijke) toestemming hebt gegeven aan Jeffrey Zwinkels Coaching voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in om de volgende redenen: bezwaar, onrechtmatige verwerking, wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen of als je jonger dan 16 jaar bent. Meer informatie lees je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-vergetelheid. Wil je een verzoek indienen? Dan kan Jeffrey Zwinkels Coaching om jouw identiteitsbewijs vragen.

Recht om gegevens over te dragen
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Jeffrey Zwinkels Coaching van jou heeft. Je kunt daarom Jeffrey Zwinkels Coaching verzoeken jouw gegevens over te dragen. Hieronder vallen alleen digitale gegevens. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die Jeffrey Zwinkels Coaching óf met toestemming van jou heeft verwerkt óf om een overeenkomst met jou uit te voeren. Je hebt hierbij géén recht op afgeleide gegevens. Lees hierover meer op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-dataportabiliteit.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht een aanvraag in te dienen dat Jeffrey Zwinkels Coaching jouw persoonsgegevens niet meer gebruikt. Dit heet het recht van bezwaar. Je kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Meer info lees je op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar.

Recht op beperking van verwerking
In bepaalde situaties heb je het recht op beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria: de gegevens zijn mogelijk onjuist, de verwerking is onrechtmatig, de gegevens zijn niet meer nodig, je maakt bezwaar. Tenzij Jeffrey Zwinkels Coaching dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van de organisatie zwaarder wegen, mag Jeffrey Zwinkels Coaching de gegevens niet verwerken. Meer informatie lees je op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-beperking-van-de-verwerking.

Recht op klagen bij autoriteit persoonsgegevens
Jeffrey Zwinkels Coaching vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en neemt maatregelen om deze bescherming te waarborgen. Heb jij toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Jeffrey Zwinkels via bovenstaande contactgegevens. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of een verzoek hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, stuur dan een e-mail naar: info@jeffreyzwinkels.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Jeffrey Zwinkels Coaching worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Jeffrey Zwinkels Coaching raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [26 januari 2024].